Регламент

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы төрағасының
2023 жылғы  «8»  қыркүйектегі
№ 85-н/қ бұйрығына
1-қосымша

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының
Регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының Регламенті (бұдан әрі – Регламент) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясына (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) жүктелген міндеттер мен қызметтерді орындау процесінде оның қызметінің ішкі тәртібін реттейді.

Тексеру комиссиясында қызметті ұйымдастыру, іс қағаздарын жүргізу «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Тіл туралы заң) сәйкес жүзеге асырылады. 

Тексеру комиссиясында Тіл туралы заң талаптарының қамтамасыз етілуін бақылауды және мониторингілеуді құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.

 1. Осы Регламентте реттелмеген мәселелер бойынша шешімді Астана қаласы мәслихатының 2022 жылғы 30 қыркүйектегі №248/32 -VII шешіммен бекітілген Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы туралы Ережемен (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы туралы Ереже) немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген құзыретінің шегінде Тексеру комиссиясының төрағасы қабылдайды.

Мұндай мәселелерді шешу тәртібін Тексеру комиссиясының төрағасы белгілейді және қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясының барлық лауазымды тұлғаларының орындауы міндетті тиісті бұйрықпен қолданысқа енгізіледі.

 1. Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар белгілеу Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілген «Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне сыйақылар және басқа да төлемдер беру туралы» Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
 2. Тексеру комиссиясының қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.     

2-тарау. Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыру

 1. Тексеру комиссиясы өз қызметін Тексеру комиссиясы мүшелерінің, аппарат және құрылымдық бөлімшелер басшысының ұсыныстары негізінде жоспарланғанның алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейін бекітілетін жылдық жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырады. Жылдық жұмыс жоспарының жобасын дайындауды жоспарлау, талдау және есеп беру бөлімі жүргізеді.
 2. Жоспарлауға талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше жоспарланатын кезең басталғанға дейінгі айдың 1-күніне дейінгі мерзімде жылдық жұмыс жоспарына сәйкес Тексеру комиссиясының тоқсандық жұмыс жоспарын қалыптастырады және оны Тексеру комиссиясының төрағасы жоспарланатын кезең басталғанға дейінгі айдың 27-күнінен кешіктірмей бекітеді.
 3. Жылдық жұмыс жоспарының кезеңдері мен мерзімдерін, атауларын (тақырыптарын), іс-шараларды аяқтау нысандарын нақтылау және регламенттеу аппарат басшысы бекітетін Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің тоқсандық жұмыс жоспарларында көрсетіледі.
 4. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің тоқсандық жұмыс жоспарлары , Тексеру комиссиясының жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарына сәйкес қалыптастырылады.

Жинақтаушы болып табылмайтын бірлесіп орындаушылар үшін іс-шараларды іске асыру мерзімдері негізгі Орындаушының мерзімдері ескеріле отырып, бірақ негізгі орындаушы үшін орындау мерзімінің алдындағы күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмей айқындалады.

Бірлесіп орындауды көздейтін іс-шаралар негізгі орындаушылармен келісіледі.

 1. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің тоқсандық жұмыс жоспарларында олардың сипаттамаларын бағалауға мүмкіндік бермейтін іс-шараларды, негізгі көрсеткіштерді көрсетуге жол берілмейді.

Орындалудың шекті мерзімі ретінде келесі тоқсанның онкүндігін және/немесе айын көрсете отырып, келесі тоқсанға ауысатын орындау мерзімдері бар іс-шараларды көрсетуге жол беріледі. Бұл ретте орындау мерзімдерінде бұл іс-шараның ауыспалы болып табылатыны көрсетіледі.

Орындалу күні нақтыланбаған ай көрсетілген жағдайда, тиісті айдың соңғы жұмыс күні орындалу күні болып есептеледі.

 1. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесінің тоқсандық жұмыс жоспарында көзделген іс-шаралардың жауапты орындаушысы болып тиісті құрылымдық бөлімшенің дербестендірілген қызметкері айқындалады.
 2. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесінің тоқсандық жұмыс жоспарларына оның басшысы қол қояды, жоспарланған кезеңнің алдындағы айдың 30-күнінен кешіктірмей Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы енгізеді және бекітеді.
 3. Тексеру комиссиясының жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларының, Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің тоқсандық жұмыс жоспарларының электрондық нұсқаларын жауапты орындаушы «Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) тиісті қойындысында құрады. оларды одан әрі тіркеу және құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше бақылауға қою үшін.

Жоспарлар тармақтарының (іс-шараларының) орындалу барысы мен қорытындылары туралы ақпарат (қызметтік жазбалар, есептер, деректер) ЭҚАБЖ-да қалыптастырылады.

 1. Құрылымдық бөлімшелер жұмыс жоспарларының орындалуы туралы есептерді жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады талдау және есеп беру:

Тексеру комиссиясының және құрылымдық бөлімшелердің тоқсандық жұмыс жоспарларын орындау бойынша тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне дейін;

Тексеру комиссиясының жылдық жоспарын орындау бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін.

 1. Жоспарлау талдау және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күніне дейін тексеру комиссиясының тоқсандық жұмыс жоспарының орындалуы туралы есепті қалыптастырады және тоқсан қорытындысы бойынша іс-шаралардың уақтылығы мен толықтығы туралы жиынтық ақпаратты Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына ұсынады.
 2. Тексеру комиссиясының жылдық, тоқсандық жұмыс жоспарларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешімді тиісті іс-шараның жауапты орындаушысы болып табылатын құрылымдық бөлімшенің басшысы, жоспарлауға талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімшенің, осы бағытқа жетекшілік ететін Тексеру комиссиясының мүшесі мен басшысының келісімі бойынша ұсынған қызметтік жазбаның негізінде тексеру комиссиясының төрағасы қабылдайды Тексеру комиссиясының аппараты.

Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің тоқсандық жұмыс жоспарларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы жүзеге асырады.

Егер мұндай түзетулер Тексеру комиссиясының жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларымен сәйкес келмесе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

 1. Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшелерінің тоқсандық жұмыс жоспарларының уақтылы орындалуын, өзектендірілуін бақылауды олардың басшылары жүзеге асырады.

3-тарау. Тексеру комиссиясының сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу тәртібі

1-параграф. Тексеру комиссиясының тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесін қалыптастыру, келісу және бекіту

 1. Тексеру комиссиясының тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2020 жылғы 30 шілдедегі №6-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларында (бұдан әрі – МАҚБ Қағидалары) айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
 2. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит объектілерінің тәуекелдерін бағалауды және қосымша көздерден алынған деректерді ескере отырып, мемлекеттік аудит объектілері Тізбесінің жобасын (бұдан әрі – Тізбе жобасы) қалыптастырады және жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей Тексеру комиссиясының мүшелеріне жібереді.
 3. Тексеру комиссиясының мүшелері мемлекеттік аудитті жоспарлауға талдауға және есептілікке және жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп, таңдалған мемлекеттік аудит объектілерінің және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтерінің болжамды көлемдерінің, аудиторлық іс-шаралардың атауларын, мемлекеттік аудиттің түрлері мен тексеру түрлерін, аудиторлық іс-шараның әрбір кезеңін өткізу мерзімдерін, сондай-ақ аудиторлық іс-шараның мемлекеттік аудиторлардың қажетті санын, ассистенттер мен сарапшыларды тарту қажеттілігін ескере отырып.
 4. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық іс-шараны өткізу мерзімінің нормативін есептеуді жүзеге асырады. Бұл ретте мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуді жүргізу мерзімі аудиторлық іс-шараны өткізу мерзімінің кемінде үштен бірін құрайды.
 5. Жоспарлауға талдау мен есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 25 қазанына дейінгі мерзімде МАҚБ Қағидаларына сәйкес жасалған және тексеру комиссиясының мүшелерімен және мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысымен келісілген тізбенің алдын ала жобасын Жоғары аудиторлық палатаға және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі аумақтық уәкілетті органға (бұдан әрі – Уәкілетті орган).

Тізбенің алдын ала жобасын қарау кезінде жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше басшысының баяндамасы тыңдалады.

 1. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит объектілерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтерінің болжамды көлемін келіседі, жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 20 қарашасына дейін және жоспарланғанға дейінгі жылдың 10 қарашасына дейін хаттама жасай отырып, Жоғары аудиторлық палатасымен және Уәкілетті органмен бірлескен, қатарлас тексеру жүргізу мәселелерін пысықтайды.
 2. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше жоспарланғанның алдындағы жылдың 5 желтоқсанында Тізбенің түпкілікті жобасы Жоғары аудиторлық палатаға және Уәкілетті органға жіберіледі.
 3. Тізбенің келісілген жобасы жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейін Тексеру комиссиясының отырысында қаралады және мақұлданады.

2-параграф. Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне өзгерістер енгізу, Тізбені мүдделі органдарға жіберу және оны орналастыру

 1. Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін және (немесе) оған өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрықты бекіту туралы бұйрық тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жоспарлауға талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше электрондық құжат айналымының ақпараттық жүйесі (ЭҚАБЖ) арқылы және (немесе) пошта арқылы жазбаша түрде оларды жүзеге асырады және Жоғары аудиторлық палатаға, Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне, Құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға жолдайды.
 2. Жоспарлауға талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше өзгерістер (толықтырулар) бекітілген және енгізілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесін орналастыруды жүзеге асырады.
 3. Аудиторлық іс-шаралардың қайталануын болдырмау мақсатында жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше Жоғары аудиторлық палата мен уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелеріндегі өзгерістерге тұрақты негізде мониторинг жүргізеді.
 4. Мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесі бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде жоспарлауға талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстар өткізудің жылдық жоспарын қалыптастырады.

Тексеру комиссиясының мүшелерімен келісуді ескере отырып, отырыстарды өткізудің жылдық Жоспары Тексеру комиссиясының төрағасына бекітуге енгізіледі.

 1. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 5-ші күні Тексеру комиссиясының төрағасына мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесін іске асыру туралы ақпарат береді.
 2. Мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне Заңның 18-бабының 2-тармағына және МАҚБ Қағидаларына сәйкес өзгерістер енгізіледі.
 3. Мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне өзгерістер аудиторлық іс-шараны өткізуге арналған өтінімді ескере отырып, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасы негізінде аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі, сапаны жоспарлауға талдауға және есептілікке және бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелер басшыларының, сондай-ақ сапаны бақылау туралы ақпаратты қамтитын Тексеру комиссиясы аппараты басшысының келісімімен МАҚБ 81 Қағидаларының 52-тармағында көзделген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізудің негізділігінде енгізіледі.

3-параграф. Жеке мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу

3.1. Мемлекеттік аудит тобын қалыптастыру

 1. Мемлекеттік аудит тобын қалыптастыруды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының қызметтік жазбасы негізінде жүзеге асырады.
 2. Мемлекеттік аудит тобының құрамына мемлекеттік аудит тобының басшысы, мемлекеттік аудиторлар және (немесе) мемлекеттік аудитордың (аудиторлардың) ассистенті (бұдан әрі-ассистент), сондай-ақ мынадай жағдайларда:

– мемлекеттік органдардың мамандарын, сарапшыларды, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдарды (бұдан әрі-сарапшы) тарту;

– қатысқан кезде аудиторлық іс-шараға жауапты мүшені қамтиды.

 1. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы аудиторлық іс-шараның барлық кезеңдерінде құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырады, мемлекеттік аудит тобы басшысының, мемлекеттік аудиторлардың жазбаша (электрондық пошта арқылы, мемлекеттік аудиттің Бірыңғай дерекқорына) сауалдарына, жүргізілетін мемлекеттік аудит мәселелері бойынша бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталған кезде заңнаманы қолдану бойынша жазбаша консультациялар береді. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің жазбаша консультациялары қойылған мәселелер шеңберінде және ұсынылған құжаттар көлемі шегінде ғана көрсетіледі.
 2. Аудиторлық іс-шараға Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкері тікелей қатысқан жағдайда, ол аудит барысында құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асырады. Құқықтық сүйемелдеуді жүргізу үшін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің қатысуы (шығуы) құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының ұсынысы бойынша аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің қолы қойылған Тексеру комиссиясы төрағасының атына қызметтік жазбаның негізінде жүзеге асырылады.
 3. Мемлекеттік аудиторлар аудит жүргізу процесінде мемлекеттік аудит тобының басшысын аудиторлық іс-шара шеңберінде жүргізілген жұмыс туралы күн сайын хабардар етеді. Объектіде аудиторлық іс-шара өткізудің екінші аптасынан бастап құпия сипаты және (немесе) таралуы шектеулі ақпараты бар іс-шараларды қоспағанда, аудиторлық іс-шаралар шеңберінде мемлекеттік аудиторлар апта сайын, соңғы жұмыс күніне дейін қорғалған байланыс арналары арқылы немесе қағаз жеткізгіште аудиторлық есептің жобаларын, аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелік кемшіліктер кестесін жібереді (болған жағдайда) және есепті күнге жасалған анықталған бұзушылықтар тізілімі.
 4. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудиторлардың жұмысын үйлестіреді, аудиторлық іс-шара процесінде туындайтын проблемалық мәселелерді шешеді.
 5. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесін және мемлекеттік аудиторлар тарапынан мемлекеттік қызметшінің этикасын және еңбек тәртібін сақтамау, берілген өкілеттіктерге тиімді билік етпеу; өзінің қызметтік міндеттерін адал және сапасыз орындамау, ұтымды пайдаланбау фактілері болған кезде мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысын жазбаша түрде мемлекеттік аудит жүргізу барысында жұмыс уақытын хабардар етеді.
 6. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі және мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы шаралар қабылдау үшін көрсетілген фактілер туралы Тексеру комиссиясының төрағасына жазбаша түрде хабарлайды.

3.2. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу

 1. Мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеуді мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімдерде және МАҚБ Қағидаларында айқындалған тәртіппен жүргізеді.
 2. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының төрағасының атына аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі мемлекеттік аудит жүргізуге, жоспарлауға, талдауға және есептілікке және сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен келісілген қызметтік жазбаны енгізе отырып, МАҚБ Қағидаларында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін.
 3. Осы Регламенттің 41-тармағында көзделген қызметтік жазбаны қарау қорытындылары бойынша Тексеру комиссиясының төрағасы мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдайды.

3.3-параграф. Аудит бағдарламасын және Тапсырмаларды жасау

 1. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тануды (мойындамауды) ескере отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу негізінде мемлекеттік аудит тобы МАҚБ Қағидаларына сәйкес аудит бағдарламасын жасайды.
 2. Аудиторлық іс-шараны өткізу үшін мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі қол қойған және МАҚБ Қағидаларына сәйкес жасалған аудиторлық іс-шараны өткізуге тапсырманың болуы негіз болып табылады. Әрбір мемлекеттік аудит объектісіне жеке тапсырма ресімделеді. Аудиторлық іс-шараға жауапты мүшенің қатысуымен аудиторлық іс-шараны өткізуге МАҚБ Қағидаларына сәйкес жасалған және Тексеру комиссиясының төрағасы қол қойған тапсырманың болуы негіз болып табылады.
 3. Аудиторлық іс-шараны жүргізуге тапсырма және Үстеме (бірлескен, қатар) тексеруді жүргізуге тапсырма МАҚБ Қағидаларына сәйкес жасалады.
 4. Сапа бақылауын жүргізу мақсатында мемлекеттік аудит тобының жетекшісі аудит объектісіне шыққанға дейін сегіз жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының қолы қойылған:

1) мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытындыны және тану жүргізілген материалдарды (тану рәсімі жүргізілген жағдайда) тіркей отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеудің нәтижелері туралы ақпаратты;

2)  Мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне өзгерістер енгізу қажет болған жағдай да, қызметтік жазбаның жобасын;

3) Аудит бағдарламасының жобасын;

4) Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13647 болып тіркелген) тиімділік аудитін жүргізу бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың Рәсімдік стандартына сәйкес жасалған аудиторлық іс-шараның жобалық матрицасын сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

 1. Аудит бағдарламасы және тапсырмалар, мемлекеттік аудит нәтижелерін тану қорытындылары бойынша сараптамалық қорытынды мемлекеттік аудиттің бірыңғай дерекқорында қалыптастырылады.
 2.    Сапа бақылауын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Аудит бағдарламасының жобасы бойынша үш жұмыс күні ішінде Заңның 24-бабына сәйкес Есеп комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы № 5-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13647 болып тіркелген) 750. Сапа бақылауын жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың Рәсімдік стандартында (бұдан әрі – 750. Рәсімдік стандарт), сондай-ақ оны қолдану жөніндегі әдіснамалық нұсқаулықта белгіленген тәртіппен сапа бақылауы жүргізеді.
 3. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңіне дейін кемінде төрт жұмыс күні бұрын Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне мемлекеттік аудитті жүргізуге, сапа бақылауына және әдіснамалық сүйемелдеуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен алдын ала келісілген алдын ала зерделеу нәтижелері туралы ақпаратты, сондай-ақ аудит бағдарламасының жобасын енгізеді.

Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің ескертулері мен ұсыныстарын мемлекеттік аудит тобы жұмыс тәртібімен пысықтайды.

 1. Аудиторлық іс-шараға (негізгі кезең) шыққанға дейін:

1) Тексеру комиссиясының мүшесіне бекітуге үш жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік аудит объектілері бойынша мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасаған, мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит тобының басшысы, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қойған, сондай-ақ жоспарлауға, талдауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен келісілген аудит бағдарламасы енгізіледі және есеп беру, сапаны бақылау және әдіснамалық қамтамасыз ету, Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы.

Аудиторлық іс-шараға жауапты мүше «II» бөлімінің аудит бағдарламасында мемлекеттік аудиттің бағдарламалық мәселелерін ашуға қатысқан жағдайда. Мемлекеттік аудит объектілері бойынша аудит көрсеткіштері мен мәселелері (бірлескен, қатарлас тексеру) 5-баған бойынша кестеге «Тексеру комиссиясының жауапты мүшесі» қосылады.

2) аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі екі жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасаған, мемлекеттік аудит тобының басшысы, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған тапсырмаларға қол қояды. Мүше мемлекеттік аудитке қатысқан кезде Тексеру комиссиясының төрағасы екі жұмыс күнінен кешіктірмей аудиторлық іс-шараға жауапты мүшеге тапсырмаға қол қояды.

 1. Ресурстарды ұтымды пайдалану үшін мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудит объектісінде болу мерзімі Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңі мерзімінің 70%-нан аспайтын мерзімде болуы керек.

Мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудит объектісінде болу кезеңі «II.  «Мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны өткізу мерзімдері, кезеңдері» деген 6-баған бойынша кестедегі мемлекеттік аудит объектілері бойынша аудит көрсеткіштері мен мәселелері (бірлескен, қатарлас тексеру) белгіленеді.

 1. Кадр қызметі Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына екі күн ішінде қызметкерлерді іссапарға жіберу туралы құрылымдық бөлімше басшысының қызметтік жазбасы негізінде іссапарға жіберу туралы бұйрықтарға қол қоюға енгізеді.
 2. Осы Регламенттің 50 және 52-тармақтарында көрсетілген құжаттарға қол қойылғаннан кейін мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты Тексеру комиссиясының құрылымдық бөлімшесі бір тіркеу нөмірімен Аудит бағдарламасы мен Тапсырмаларды тіркейді.
 3. Тіркеу нөмірлері күнтізбелік жылдың басынан бастап мынадай мәндер көрсетіле отырып беріледі:

N-Б – Аудит бағдарламасы;

N-П-Т – Аудиторлық іс-шараны, үстеме, бірлескен және қатар тексерулерді жүргізуге тапсырма, мұнда N – Мемлекеттік аудит объектілерінің Тізбесіне сәйкес аудиторлық іс-шараның реттік нөмірі, П – тапсырманың реттік нөмірі;

N-ҚТ – аудиторлық іс-шараны қайта тексеруге тапсырма.

Бір аудиторлық іс-шараның шеңберіндегі екінші және кейінгі Тапсырмаларды тіркеу көрсетілген мәнге дефис қою арқылы реттік нөмір бере отырып (-1Т, -2-Т және т.б.), сол реттік нөмірмен (N) жүзеге асырылады.

 1. Үстеме тексеру жүргізуге берілген тапсырмаға негізгі мемлекеттік аудит объектісіндегі Аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырманың нөміріне бөлшек қою арқылы реттік нөмір беріледі (N-1/1-Т, N-2/1-Т және тағы сол сияқты).

Егер үстеме тексеру жүргізу объектісі мемлекеттік аудитті жүргізу барысында айқындалса, онда тапсырманы тіркеу үстеме тексеру жүргізу объектісіне шыққанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады.

 1. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысымен (немесе оны алмастыратын адаммен) бірлесіп, аудиторлық іс-шараға (негізгі кезеңге) шыққанға дейін мемлекеттік аудит тобының қатысушыларымен техникалық оқу (нұсқамалық) өткізеді.
 2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексінің (мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) және мемлекеттік аудиторлардың кәсіптік әдеп қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында, есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 18-НҚ бірлескен нормативтік қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 601 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12575 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген техникалық оқуды (нұсқамалық) өткізуге Тексеру комиссиясының Әдеп жөніндегі уәкілі тартылады.
 3. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының келісімі бойынша МАҚБ Қағидаларына сәйкес аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарламаны дайындайды және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қол қоюымен тікелей мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудит жүргізудің (үстеме тексеруді қоспағанда) негізгі кезеңі басталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік аудит объектісіне жібереді.

4-параграф. Жеке мемлекеттік аудит жүргізу

4.1. Аудиторлық іс-шараны жүргізудің ұйымдастырушылық негіздері

 1. Мемлекеттік аудит объектісінің басшысына немесе аудиторлық іс – шара хабардар етіле отырып жүзеге асырылатын лауазымды адамға тапсырма берілген күннен бастап екінші күннен кешіктірмей мемлекеттік аудит объектісі басшысының (хабардар етіле отырып аудиторлық іс-шара жүзеге асырылатын лауазымды адамның) міндеттерін орындау жөніндегі мемлекеттік аудит тобының басшысы немесе мемлекеттік аудитор қол қойған талап (бұдан әрі-талап) қойылады.

Талаптарды жасау МАҚБ Қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Регламенттің осы тармағында көзделген талапқа бөлшек арқылы тапсырманың нөмірі беріледі және көрсетілген талапты тапсыру күні көрсетіледі.

 1. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды тұлғалары мемлекеттік аудит объектісіне рұқсат беруден бас тартқан жағдайда және (немесе) аудиторлық іс-шараның өткізілуіне кедергі келтірген кезде мемлекеттік аудитор екінші күннен кешіктірмей мемлекеттік аудит объектісіне рұқсат беруден бас тарту фактісі бойынша акт және МАҚБ Қағидаларына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы тиісті хаттама құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеде тіркеледі.

 1. Аудиторлық іс-шараны өткізу барысында аудит бағдарламасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының қолы қойылған қызметтік жазбаның негізінде ЭҚАБЖ-да тіркей отырып, МАҚБ Қағидаларында айқындалған тәртіппен аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің атына өзгерістер енгізу негіздемелерін көрсете отырып, жүзеге асырылады. (немесе) мемлекеттік аудит тобының басшысы дайындаған, құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған толықтырулар, сапаны жоспарлауға, талдауға және есептілікке, құқықтық қамтамасыз етуге және бақылауға, сондай-ақ Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына жауапты.
 2. Аудиторлық іс-шараны өткізу барысында мемлекеттік аудиторлар күн сайын мемлекеттік аудит тобының басшысын атқарылған жұмыс туралы хабардар етеді. Объектіде аудиторлық іс-шара өткізудің екінші аптасынан бастап құпия сипаты және (немесе) таралуы шектеулі ақпараты бар іс-шараларды қоспағанда, аудиторлық іс-шаралар шеңберінде мемлекеттік аудиторлар апта сайын, қорғалған байланыс арналары бойынша немесе қағаз жеткізгіштегі соңғы жұмыс күні аудит тобының басшысына аудиторлық есептің жобаларын, объектіде анықталған жүйелік кемшіліктер кестесін жібереді. аудиторлық іс-шараның (бар болса) және анықталған бұзушылықтар тізілімінің барысы, жауапты тұлғаларды (мемлекеттік аудиторларды, сарапшыларды, ассистенттерді, мүшелерді (қатысу кезінде) көрсете отырып, бекітілген бағдарламалық мәселелерді аша отырып, есепті күнге жасалған. Аудит объектісімен пысықталмаған апта сайынғы есептің жобасына ақпаратты, бұзушылықтар (кемшіліктер) пункттерін енгізуге және тиісті құжаттармен расталмаған фактілерді, қорытындыларды апта сайынғы аудиторлық есептің жобасына енгізуге жол берілмейді.
 3. Мемлекеттік аудит тобының басшысы аудиторлық іс-шара мәселелерінің толық қамтылуына мониторинг жүргізеді, аудиторлық іс-шараның жекелеген бағыттарын түзетеді және апта сайын аптаның соңғы жұмыс күнінде қорғалған байланыс арналары арқылы (оның ішінде жеке есептік жазба бойынша Мемлекеттік органдардың Интернет порталы арқылы) немесе қағаз тасығышта аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесіне, аудиторлық іс-шараға жауапты бөлімше басшысына мемлекеттік аудит жүргізгені үшін және құрылымдық бөлімше қызметкеріне, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты аудиторлық есептердің жиынтық жобалары, аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелік кемшіліктер кестелері (бар болса) және есепті күнге жасалған анықталған бұзушылықтар тізілімдері. Аудит объектісімен пысықталмаған апта сайынғы есептің жобасына ақпаратты, бұзушылықтар (кемшіліктер) пункттерін енгізуге және тиісті құжаттармен расталмаған фактілерді, қорытындыларды апта сайынғы аудиторлық есептің жобасына енгізуге жол берілмейді.
 4. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің бекітілген қызметкері құзыреті шегінде аудиторлық есептердің жобаларын қарайды және оларға ұсыныстар, ұсынымдар (бар болса) беріледі.

Осы ұсыныстар мен ұсынымдар бойынша мемлекеттік аудиторлар келесі апталық есепті күнге қабылданған ұсыныстар мен ұсынымдар туралы ақпаратты не бас тартудың дәлелді негіздемелерін жазбаша нысанда ұсынады (ақпарат мемлекеттік аудитордың және аудит тобы басшысының қолы қойылған аудиторлық есептің келесі апталық жобасына қоса беріледі).

 1. Құпия сипатқа ие және (немесе) таратылуы шектеулі ақпараты бар аудиторлық іс-шаралар бойынша аудиторлық есептердің жобалары Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі қолданыстағы заңнамаға және Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жіберіледі.

Режимдік мекемелерде аудиторлық іс-шараларды өткізуге байланысты құпия материалдарды зерделеу және талдау Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

4.2. Аудиторлық есептердің жобаларын (Аудиторлық есептерді) дайындау және олар бойынша сапа бақылауы, соның ішінде заң сараптамасы рәсімдерін жүргізу

 1. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жүргізген аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит жүргізілген объектілердің әрқайсысына МАҚБ Қағидаларына сәйкес аудиторлық есептердің жобалары (Анықталған бұзушылықтар тізілімдері, оларға қоса берілген анықталған жүйелік кемшіліктер кестелері (бұдан әрі – Тізілім, Кесте) жасалады.
 2. Мемлекеттік аудит тобының жетекшісі (мемлекеттік аудитор) объектіде аудиторлық іс-шара аяқталғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, мемлекеттік аудиторлар қол қойған аудиторлық есептің жобасын, Тізілімдерді, кестелерді және қосымшаларды (болған жағдайда) мынадай қолайлы тәсілдердің бірі арқылы:

1) мемлекеттік аудитордың өзі қолма-қол;

2) сканерден өткізілгендерін – қорғалған байланыс арналары бойынша;

3) Аудиторлық есеп жобасының тұпнұсқасын (құпияны қоспағанда) фельдъегерлік байланыс не хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы;

4) құпия сипаты бар аудиторлық іс-шаралар бойынша, – Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі заңнамасында белгіленген талаптарды сақтап отырып жүргізіледі.

 1. Мемлекеттік аудитті жүргізуге және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелер МАҚБ Қағидаларына және 750. Рәсімдік стандартқа, сондай-ақ оны қолдану жөніндегі әдіснамалық нұсқаулыққа сәйкес осы Регламенттің 66-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде оларға сапа бақылауы және заң сараптамасы рәсімін жүргізеді.
 2. Егер Аудиторлық есептің жобасында (Аудиторлық есепте):

1) бұзушылықтардың елу тармағына дейін қамтылса, заң сараптамасы ол Тексеру комиссиясының  кеңсесінде тіркелген күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі; 

2) бұзушылықтардың елу және одан да көп тармағы қамтылса, заң сараптамасы ол Тексеру комиссиясының кеңсесінде тіркелген күннен бастап алты жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі.

 1. Егер заңдық қорытындыны (сараптамалық қорытындыны) аудиторлық іс-шараның материалдарына дайындау кезінде мемлекеттік аудиторлар аудиторлық есептің тіркелген жобасына қоса берілмеген құжаттарды ұсынған жағдайда, мұндай құжаттарды олар мемлекеттік аудит материалдарына, оның ішінде оның электрондық нұсқасына қоса тіркейді.

Құжаттарды қоса тіркеу мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты мүшесін хабардар ете отырып, құжат айналымына, құқықтық қамтамасыз етуге, сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшеге аудиторлық іс-шараның қорытындыларын дайындау процесі аяқталғаннан кешіктірмей қоса тіркеуге жататын құжаттарды немесе олардың көшірмелерін қоса бере отырып, БҚА арқылы қызметтік жазба жіберуі арқылы жүзеге асырылады.

 1. Аудиторлық есептің, оған қоса берілген Жүйелік кемшіліктер кестесі мен Тізілімнің жобасына заң қорытындысын қарауды мемлекеттік аудит тобы оны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Заң қорытындысын қарау кезінде Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты мүшесінің (болған жағдайда) және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының ескертулері мен ұсыныстары ескеріледі. Ескертулер мен ұсыныстар қабылданбаған жағдайда, мемлекеттік аудит тобы дәлелді жауап береді.

Аудиторлық есептің, оған қоса берілген Жүйелік кемшіліктер кестесі мен Тізілімнің жобасына заң қорытындысын қарау кезінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда, даулы мәселелер 750. Рәсімдік стандартты қолдану жөніндегі Әдіснамалық нұсқаулықта айқындалған тәртіппен келісу комиссиясының қарауына шығарылады.

Сараптаманы қарау нәтижелері бойынша Аудиторлық есепке аудиторлық іс-шараны жүргізген мемлекеттік аудитор екі данада қол қояды. Мемлекеттік аудиторлар Аудиторлық есептің екінші парағынан бастап барлық бетіне күнін көрсете отырып қол қояды.

 Аудиторлық есептің бір Тексеру комиссиясының кеңсесінде қалады.

Аудиторлық есептің екінші данасы аудиторлық іс-шара шеңберінде соңғы аудит объектісінде аудиторлық іс-шара аяқталғаннан кейін он үш жұмыс күні ішінде аудит объектісіне жіберіледі. Аудиторлық есеп осы Регламенттің 68-тармағында көрсетілген қолайлы тәсілдердің бірімен жіберіледі.

 1. Тексеру комиссиясына келіп түскен мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық есепке қарсылықтарын аудиторлық қорытындыны дайындау кезеңінде аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі мемлекеттік аудиторлармен, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысымен, мемлекеттік аудитті жүзеге асырған сарапшылар тартқан, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің келісімі бойынша қарайды.

Егер мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық есепке қарсылықтары:

1) елу тармаққа дейін қарсылықтың әрбір тармағы бойынша қабылданған және қабылданбаған дәлелдерді көрсете отырып, мемлекеттік аудит объектісіне дәлелді жауап Тексеру комиссиясының кеңсесінде қарсылықтар тіркелген күннен кейін бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жіберіледі;

2) елу және одан да көп тармақтар бойынша мемлекеттік аудит объектісіне дәлелді жауап, қарсылықтың әрбір тармағы бойынша қабылданған және қабылданбаған дәлелдерді көрсете отырып, Тексеру комиссиясының кеңсесінде қарсылықтар тіркелген күннен кейін алты жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жіберіледі.

Аудиторлық есепке мемлекеттік аудит объектісі ұсынған түсініктемелер оларға жауап дайындаусыз назарға алынады.

 1. Тексеру комиссиясына келіп түскен аудиторлық есепке қарсылықтар және оларға дәлелді жауаптар Тексеру комиссиясының отырысынан кейін міндетті түрде аудиторлық іс-шараның материалдарына және олардың электрондық нұсқаларына мемлекеттік аудиттің және (немесе) ЭҚАБЖ бірыңғай дерекқорына қоса тіркеледі.
 2. Алдын ала зерделеу нәтижелері туралы материалдардың түпнұсқалары, өтінімге, аудит бағдарламасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы қызметтік жазбалар, тапсырмалар, алдын ала зерделеуді жүргізу туралы хабарламалар, аудиторлық іс-шараны өткізу туралы хабарламалар, құжаттарды ұсыну туралы талаптар, аудиторлық есептің жобалары, жүйелік кемшіліктер кестесі, тізілім және аудиторлық есептің жобасына қосымшалар құрылымдық бөлімшеге тапсырылады. құжат айналымы үшін, іссапар аяқталған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей құжаттардың атауларының тізімдемесінде және оларды аудиторлық іс-шараның қалған материалдарымен жинақтағанға дейін жинақтаушы папкада қалыптастырылатын парақтардың санын көрсете отырып.

Аудиторлық есептердің жобаларын, жүйелік кемшіліктер кестесін, тізілім мен аудиторлық есепке қосымшаларды Тексеру комиссиясына келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тексереді, құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше сканерлейді, ЭҚАБЖ-да тіркеледі және аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесіне, мемлекеттік аудит жүргізуге, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелерге беріледі және құқықтық қамтамасыз ету.

Аудиторлық іс-шара шеңберінде қалыптастырылған құжаттар олардың сканерленген нұсқаларын қоса бере отырып, мемлекеттік аудиттің Бірыңғай дерекқорында орналастырылады.

4.3. Аудиторлық қорытындылардың жобаларын дайындау және олар бойынша сапаны бақылау, оның ішінде заң сараптамасы рәсімдерін жүргізу

 1. Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша аудиторлық есептер жобаларының заң сараптамасының нәтижелері, аудиторлық іс-шараның нәтижелерін (материалдарын) қайта тексеру нәтижелері бойынша шығарылған заңды қорытындыны ескере отырып, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше сарапшылармен тартылған аудит басшысымен және тобымен бірлесіп, Тексеру комиссиясының жауапты мүшесінің басшылығымен мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты аудиторлық іс-шара үшін, қол қойылған аудиторлық есепті мемлекеттік аудиттің соңғы объектісіне жібергеннен кейін аудиторлық қорытындының, аудиторлық іс – шара барысында анықталған жүйелік кемшіліктердің жиынтық кестесінің (бұдан әрі – Жиынтық кесте), мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтардың жиынтық тізілімінің (бұдан әрі-Жиынтық тізілім) және Қазақстан Республикасы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын және (немесе) себептерін жою үшін нұсқамалардың жобаларын дайындайды, оларға ықпал ететін шарттарды, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілік шараларын қабылдауды қамтиды.
 2. Сапаны бақылауды жүргізуге және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелер оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сапаны бақылау және МАҚБ 750 Қағидаларына сәйкес заң сараптамасы рәсімін процедуралық стандарт және оны қолдану бойынша Әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырады.
 3. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық кестенің, Жиынтық тізілімнің, қаулылар мен нұсқамалардың жобалары бойынша сапаны бақылау және заң сараптамасының нәтижелері бойынша сараптамалық және заңдық қорытындыларды мемлекеттік аудит тобы оларды алған кезден бастап бір жұмыс күні ішінде қарайды.
 4. Аудиторлық қорытындының жобасына аудиторлық іс-шараны өткізген мемлекеттік аудиторлар, аудит тобының басшысы, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы, сапаны бақылау мен құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары, аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі қол қояды.

Құқықтық сүйемелдеу мәселелері бойынша келіспеушіліктер болған кезде аудиторлық қорытындының жобасына оның ұстанымын жазбаша қоса бере отырып, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қояды.

Жиынтық кесте жобасына аудиторлық іс-шараны өткізген барлық қызметкерлер қол қояды және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы бұрыштама қояды.

Жиынтық тізілім жобасына аудиторлық іс-шараны өткізген барлық қызметкерлер қол қояды, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қояды.

Нұсқама жобасын мемлекеттік аудит жүргізуге, сапаны бақылауға, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары келіседі және аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі қол қояды.

Аудиторлық қорытындының жобасы (мемлекеттік аудит объектілерінің қаралған қарсылықтарын ескере отырып) оған қосымшаларымен және мемлекеттік аудиттің негізгі объектісі өкілінің баяндамасы (сөз сөйлеуі) тезистерінің жобалары Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгенге дейін төрт жұмыс күні бұрын тексеру комиссиясының төрағасына енгізіледі.

Аудиторлық қорытындының жобасы (мемлекеттік аудит объектілерінің қаралған қарсылықтарын ескере отырып) оған қосымшаларымен бірге тексеру комиссиясының отырысы өткізілгенге дейін үш жұмыс күні бұрын тексеру комиссиясының мүшелеріне танысу үшін енгізіледі.

Екі жұмыс күні ішінде Тексеру комиссиясының мүшелері аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесіне (бар болса) мемлекеттік аудит материалдарына өз ескертулерін ұсынады.

 1. Тексеру комиссиясының отырысында өткізілген аудиторлық іс-шараның қорытындылары қаралады. Аудиторлық қорытынды, нұсқамалар аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің және мемлекеттік аудит объектілері өкілдерінің тыңдаған ақпаратының қорытындылары бойынша қабылданады.

Тексеру комиссиясының отырысында аудиторлық қорытынды жобасын құқықтық сүйемелдеу мәселелері бойынша келіспеушіліктер болған кезде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысының ақпараты тыңдалады.

5-Параграф. Қаржылық бақылау

5.1. Анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген лауазымды адамдардың жауапкершілігін қарау туралы нұсқама, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасау

 1. Заңның 5-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларға ықпал ететін себептерді, жағдайларды жою, сондай-ақ осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілік шараларын қабылдау үшін нұсқама дайындайды. Нұсқамаға аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелер бұрыштама қояды және аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің қолы қойылып, мемлекеттік аудит объектісінің басшысына жіберіледі.
 2. Тексеру комиссиясының нұсқамаларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамдарының жауапкершілігі Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінде (бұдан әрі – ӘҚБтК) көзделген.
 3. Егер мемлекеттік аудит объектісінің басшысы мемлекеттік аудит объектісі басшысының міндеттерін орындау және (немесе) құжаттарды ұсыну жөніндегі талаптарда көрсетілген мерзімдер өткеннен кейін Заңның 21-бабында көзделген міндеттерді орындамаса, мемлекеттік аудитор анықталған күні, ал әкімшілік құқық бұзушылықтың мән-жайларын және жеке тұлғаның жеке басын қосымша анықтау талап етілетін жағдайларда, көрсетілген деректер анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ӘҚБтК-нің 803-бабына сәйкес ӘҚБтК-нің 462-бабының негізінде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды, оның жобасы ӘҚБтК-де белгіленген мерзімдер шегінде оны ұсынған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісіледі.
 4. Хаттама жобасы ӘҚБтК белгілеген мерзімдер шегінде ұсынылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісіледі.
 5. Хаттамаға мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) Құқық бұзушының жеке басын куәландыратын құжат (көшірмесі);

2) функционалдық және лауазымдық міндеттерін негізге ала отырып, адамдардың жазбаша түсіндірмелері (не түсініктеме беруден бас тарту туралы акт);

3) анықталған құқық бұзушылық белгілерін растайтын лауазымды адамдардың қолымен, ұйымның мөрімен немесе мөртаңбасымен куәландырылған құжаттардың түпнұсқалары немесе түпнұсқаларының көшірмелері:

оның ішінде әкімшілік құқық бұзушылық түріне байланысты:

жүргізілген зерттеулер (сынақтар, бақылау өлшемдері (тексерулер) және т. б.) актілері;

сараптаманың және мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қорытындылары (жүргізілген жағдайларда);

операциялар немесе әрекеттер, оның ішінде шешімдер фактісі бар құжаттар немесе олардың көшірмелері;

орындалған жұмыстар актілері (тауарларды қабылдау-беру, қызметтер көрсету, есептен шығару, жою актілері);

Мемлекеттік сатып алу туралы бұйрықтар, хаттамалар және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың шешімдері;

шарттар;

төлем фактісін растайтын құжаттар:

төлем тапсырмалары (төлем шоттары, түбіртектер, чектер);

ведомостар, ордерлер, нарядтар;

4) лауазымды адамдардың өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері:

жарғылар, ережелер, лауазымдық нұсқаулықтар;

анықталған бұзушылықтарға қатысы бар лауазымды адамдарды тағайындау (жұмыстан шығару) туралы бұйрықтар;

5) мемлекетке, мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың мүдделеріне залал сомасын растайтын құжаттар немесе олардың көшірмелері:

анықтамалар, кестелер, диаграммалар;

есептеулер;

бұзушылық фактілерін бейнелейтін және аудиторлық есептің ажырамас бөлігі болып табылатын фотоматериалдар.

6) осы құжаттар тізбесі толық болып табылмайды.

 1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаларды және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істің материалдарын жіберуді құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында орналасқан сотқа жасалған кезден бастап үш тәулік ішінде жүзеге асырады.

5.2. Материалдарды құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органдарға беру

 1. Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері байқалатын бұзушылық фактілері бойынша материалдарды уәкілетті органдарға жіберуді мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық есеп мемлекеттік аудит объектісіне жіберілген күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісілгеннен кейін жүзеге асырады.

Әрбір әкімшілік құқық бұзушылық бойынша материалдар тиісті уәкілетті органдарға жеке ілеспе хатпен жіберіледі.

 1. Тиісті аудиторлық дәлелдемелері бар қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар материалдарды беру осы Регламенттің 111-тармағында белгіленген рәсімдерді сақтай отырып, Заңның 5-бабы 2-тармағының 3-1) тармақшасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

5.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) есепке алу бойынша ерікті тәртіппен өтелмеген (қалпына келтірілмеген) бұзушылықтардың анықталған сомаларын көрсету және нұсқаманы орындау арқылы қалпына келтіру мақсатында сотқа талап қою

 1. Тексеру комиссиясының сотына талап қою көрсетілген мерзімдерде орындалмаған және тапсырма пункттерін орындау мерзімдерін ұзарту туралы, оның ішінде бюджетке өтеу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) есепке алу бойынша ерікті тәртіппен өтелмеген (қалпына келтірілмеген) бұзушылықтардың анықталған сомаларын көрсету жолымен қалпына келтіру қажеттігі бар нұсқамалар болмаған кезде жүзеге асырылады.
 2. Нұсқамалардың тапсырмалық пункттері орындалмаған жағдайда, нұсқамалардың тапсырмалық пункттерін орындамау бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының заңды күшіне енуі, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесімен алдын ала келісім бойынша сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясы төрағасының атына ұсынуға бастамашылық жасау туралы қызметтік жазбаның жобасын дайындайды талап қоюды сотқа жібереді және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге келісуге жібереді.
 3. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше растайтын құжаттар болған кезде сотқа талап қоюдың орындылығы тұрғысынан қызметтік жазбаның жобасын бес жұмыс күні ішінде қарайды.

Сотқа талап қою негізді болған жағдайда құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасын келіседі, ал бас тартылған жағдайда тиісті қорытындыны жібереді.

 1. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісім бойынша Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің сотқа талап қоюға бастамашылық жасау туралы қолы қойылған қызметтік жазба жасайды және тиісті шаралар қабылдау үшін Тексеру комиссиясының төрағасына жіберіледі.
 2. Сотқа талап қою туралы оң шешім қабылданған жағдайда құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшемен және мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес құжаттарды дайындайды.

4-тарау. Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың,  нұсқамалардың орындалуына мониторинг пен бақылауды жүзеге асыру

6.1. Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды, Тексеру комиссиясының нұсқамаларын бақылауға қою және олардың орындалуына мониторинг жүргізу

 1. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше қол қойылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды, тексеру комиссиясы Нұсқамаларының тармақтарын бақылауға қоюды жүзеге асырады.
 2. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше жарты жылда бір рет құқық қорғау органдарына жіберілген аудиторлық іс-шаралар материалдарын қарау нәтижелеріне мониторинг жүргізеді.
 3. Жоспарлауға, талдауға және есептілікке жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және тексеру комиссиясы Нұсқамаларының тармақтарының іске асырылу барысына мониторинг жүргізеді және тоқсан сайын тексеру комиссиясының төрағасын хабардар етеді.

Мониторинг нәтижелерін талдау мен есептілікті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Жоғары аудиторлық палатаға ұсынылатын тоқсан сайынғы ақпаратты, сондай-ақ есепті қаржы жылы үшін жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті қалыптастыру, бұзушылықтардың алдын алу мақсатында оларды жүйелеу үшін пайдаланады.

 1. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше жартыжылдықтың қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 20-күнінен кешіктірмей Тексеру комиссиясының төрағасына аудиторлық іс-шаралар материалдарының сапасын бақылау нәтижелері туралы, сондай-ақ аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың, Тексеру комиссиясының қаулыларының (Нұсқамаларының) толықтығы мен уақтылы орындалуын бақылау жөніндегі жалпыланған ақпаратты ұсынады.

6.2. Мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және Тексеру комиссиясы Нұсқамасының тармақтарын орындауын талдау

 1. Сапаны бақылауды жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит объектісінен ақпаратты (растайтын құжаттарды) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және МАҚБ Қағидаларына сәйкес нұсқама тармақтарын қарауын бақылауды жүргізеді.
 2. Мемлекеттік аудит объектісінен аудиторлық қорытындыда қамтылған Нұсқаманы немесе ұсынымдарды орындау бойынша үш және одан да көп бөліктен тұратын үш және одан да көп тармақтар (тармақшалар) немесе тармақтар (тармақшалар) бойынша ақпарат (растайтын құжаттар) келіп түскен жағдайда бақылау он жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
 3. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше ұсынымдар мен нұсқамаларды орындау нәтижелері туралы қызметтік жазбаның жобасын немесе аудит объектісі мен мүдделі тұлғалардан қосымша ақпарат сұрату қажеттілігін дайындайды және аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесіне енгізеді. Тексеру комиссиясы мүшесінің қолы қойылған қызметтік жазба Тексеру комиссиясының төрағасына жіберіледі.

Сот талқылауларын жүргізуге және (немесе) заңнаманы жетілдіруге байланысты мәселелер бойынша ұсынымдарды және (немесе) нұсқамаларды орындау нәтижелері бойынша дайындалған қызметтік жазбаның жобасы құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісіледі.

 1. Егер сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше ұсынымдарды және (немесе) нұсқамалар тармақтарын орындау мерзімін ұзарту үшін ұсынылған аудит объектісінің негіздемелері МАҚБ Қағидаларында көзделген негіздерге сәйкес келмейді деп танылған жағдайда, онда оларға Тексеру комиссиясы мүшесінің қолымен аудиторлық қорытындының нұсқамалары және (немесе) ұсынымдары тармақтарының орындалуы туралы хат жолданады.
 2. Тексеру комиссиясының төрағасы осы Регламенттің 99-тармағында көзделген қызметтік жазбаның негізінде аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және нұсқамалардың, қаулылардың тармақтарын бақылаудан алу, орындау мерзімдерін ұзарту туралы шешім қабылдайды.
 3. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясы төрағасының қарарымен Тексеру комиссиясының жауапты мүшесінің қызметтік жазбасын және мемлекеттік аудит объектілерінің аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және нұсқамалар, қаулылар тармақтарын орындауы туралы ақпаратты мемлекеттік аудиттің бірыңғай дерекқорына жүктеуді жүзеге асырады.

6.3. Тексеру комиссиясы шешімдерінің орындалуын тексеру

 1. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің басшылығымен мемлекеттік аудит объектісінен аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың толық орындалуы туралы ақпаратты және Нұсқама тармағын алған күннен кейін жеті жұмыс күні ішінде, қажет болған жағдайда объектіде қабылданған шаралардың толықтығына бақылау жүргізу, сондай-ақ жойылғанын растау туралы бұзушылықтар мен ұсынымдарды орындау, қызметтік жазбаны дайындайды, Тексеру комиссиясы төрағасының атына тексеру комиссиясы шешімдерінің орындалуына тексеру жүргізудің орындылығы туралы (бұдан әрі – Тексеру) оны өткізу күнін келісе отырып.
 2. Тексеру жүргізу туралы шешімді Тексеру комиссиясының төрағасы қабылдайды.
 3. Тексеру комиссиясына тексеру жүргізу тәртібі МАҚБ Қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
 4. Тексеру комиссиясы төрағасының қарарымен тексеру актісі, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің ақпараты мемлекеттік аудиттің Бірыңғай дерекқорына енгізіледі.

6.4. Мемлекеттік аудит объектісінің ақпаратты ұсынбауы, Нұсқаманың тармақтарын орындамауы немесе тиісінше орындамауы жөнінде шаралар қабылдау

 1. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі нұсқама тармақтарының орындалу мерзіміне дейін кемінде екі жұмыс күні бұрын ЭҚАБЖ (бар болса) арқылы не (немесе) мемлекеттік аудит объектісіне почта арқылы қағаз түрінде ӘҚБтК-нің 462-бабында көзделген әкімшілік жауаптылық туралы еске салуды жібереді.
 2. Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше, мемлекеттік аудит объектісі ақпарат ұсынбаған жағдайда-бес жұмыс күні ішінде, ал ол нұсқаманың тармақтарын көрсетілген мерзімде орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда - нұсқамада көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Тексеру комиссиясы төрағасының атына аудит объектісінің дәлелдерін қабылдамау себептерін негіздей отырып, мемлекеттік аудит объектісіне әкімшілік ықпал ету шараларын қабылдау туралы қызметтік жазбаның жобасы, нұсқаманың тармақтарына байланысты құжаттарды қоса бере отырып жасалады (ескерту-хабарлама, алдыңғы ұзартулар бойынша қызметтік жазбалар, объектімен хат алмасу болған жағдайда) және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге келісуге жіберіледі.
 3. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше үш жұмыс күні ішінде әкімшілік іс жүргізуді қозғаудың орындылығы тұрғысынан қызметтік жазбаның жобасын қарайды.

Әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін негізді болған жағдайда құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше жұмыс тәртібімен сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасын келіседі, ал бас тартқан жағдайда тиісті қорытынды жібереді.

Сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісім бойынша мемлекеттік аудит объектісіне әкімшілік ықпал ету шараларын қабылдау туралы аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің қолы қойылған қызметтік жазба жасайды және Тексеру комиссиясының төрағасына жолданады.

Әкімшілік іс жүргізуді қозғаудың орындылығы танылған жағдайда құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды.

 1. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалған сәттен бастап үш тәулік ішінде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше әкімшілік істің материалдарын тиісті сотқа жібереді.
 2. Мемлекеттік аудит объектісі нұсқамаларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелеріне шағымдану жөніндегі мерзімдерді сақтай отырып, мемлекеттік аудит объектісі, кәсіпкерлік субъектілері және мүдделеріне аудиторлық іс-шаралар әсер еткен өзге де адамдар, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудит жүргізуге және құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелермен келісім бойынша қызметтік жазба жасайды тексеру комиссиясы мүшесінің қолы қойылған, қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар мемлекеттік аудит материалдарын құқық қорғау органдарына беру туралы аудиторлық іс-шараға жауапты және Тексеру комиссиясының төрағасына жіберіледі.

Қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар мемлекеттік аудит материалдарын берудің орындылығы танылған жағдайда, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшемен бірлесіп, осы материалдарды сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу кезінде анықталған құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит материалдарын беру қағидаларында айқындалған тәртіппен тиісті аудиторлық дәлелдемелермен құқық қорғау органдарына береді, «Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу кезінде анықталған құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит материалдарын беру тәртібін бекіту туралы»  2021 жылғы 30 маусымдағы №62-н/қ бірлескен бұйрыққа сәйкес бекітіледі.

6.5. Мемлекеттік аудит материалдарын есепке алу

 1. Аудиторлық қорытынды бекітілгеннен және Тексеру комиссиясының Нұсқамасына қол қойылғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит тобының басшысы мемлекеттік аудит материалдары (аудиторлық есеп (№1 дана), мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары мен түсіндірмелері (бар болса), материалдарды қоса беру туралы қызметтік жазба (бар болса) және Тексеру комиссиясының қарсылықтарға, сараптамалық есептерге дәлелді жауаптары құқықтық қамтамасыз етуге және сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің қорытындылары, аудиторлық қорытынды, жиынтық тізілім, жиынтық кесте (бар болса), отырыс хаттамасын, қаулыны, нұсқамаларды) кейіннен мұрағатқа бере отырып, аудиторлық іс-шара материалдары бар жинақтаушы папканы толықтыру үшін құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады. Аудиторлық іс-шара материалдарының электрондық нұсқалары бірыңғай дерекқордың электрондық мұрағатына енгізіледі.
 2. Мемлекеттік құпияларды қамтитын аудиторлық іс-шараның материалдары Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес сақталады.

5-тарау. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізу

 1. Тексеру комиссиясының отырыстары аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстарды өткізудің жылдық кестесіне сәйкес жоспарланады және өткізіледі, ол тоқсан сайын нақтыланады.
 2. Тексеру комиссиясының отырысы, егер оған тексеру комиссиясы мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі.
 3. Бірлескен аудит жүргізілген жағдайда мәжіліске аудитке қатысқан мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өкілдері қатысады.
 4. Тексеру комиссиясының отырыстары заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, ашық болып табылады және мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жүргізіледі.
 5. Аудит қорытындылары бойынша отырыстарды дайындау кезінде аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі отырыс өткізілгенге дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын аудит тобының басшысымен бірлесіп отырыстарды өткізудің бекітілген кестесіне сәйкес жоспарлау бөліміне тиісті материалдар (аудит объектілеріне мәселелер, баяндама, аудиторлық қорытынды, қаулы, ұйғарымдар, жиынтық тізілім жобалары) ұсынылады, талдау және есеп беру.

Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгенге дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің қолымен аудиторлық қорытындының, жиынтық тізілімнің, қаулы мен ұйғарымның жобаларын мемлекеттік аудиттің негізгі объектісіне және мүдделі тараптарға Тексеру комиссиясының отырысына дайындық мақсатында танысу үшін оларға қатысты бөлігінде жібереді. отырысқа шақырылатындардың тізімін қалыптастыру.

Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі аппарат басшысының және Тексеру комиссиясының жауапты мүшелерінің келісімі бойынша отырыстың күн тәртібі мен оны өткізу тәртібін әзірлейді. Тексеру комиссиясының отырыстарын материалдық-техникалық даярлауды және қамтамасыз етуді құжат айналымына жауапты тұлға жүзеге асырады. 

 1. Талқылау аудит объектісі өкілдерінің қатысуын талап етпейтін мемлекеттік аудит материалдары бойынша отырыстар олардың қатысуынсыз не онлайн форматта өткізілуі мүмкін.
 2. Құпияға жатқызылған мәліметтерді қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары талқыланатын отырыстар Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнама талаптарын сақтай отырып өткізіледі.
 3. Құпияға жатқызылған мәліметтерді қамтитын мәселелерді қарау кезінде бейне және фотоаппаратураны, ұялы телефондарды және өзге де жазу құрылғыларын пайдалануға жол берілмейді. Жергілікті желілер мен дербес компьютерлер токтан ажыратылады, селекторлық байланыс өшіріледі.
 4. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізуді ұйымдастыруды бақылауды тексеру комиссиясы аппаратының басшысы қамтамасыз етеді.
 5. Тексеру комиссиясының отырысында мәселелерді қарау нәтижелері бойынша шешім ашық дауыс беру жолымен қабылданады. Егер Тексеру комиссиясы мүшелерінің жартысынан көбі отырысқа қатысқандар санынан дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған кезде төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.
 6. Отырысқа шығарылатын мәселені талқылау кезінде Тексеру комиссиясының мүшелері ерекше пікір білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде ресімделеді және отырыстың хаттамасына қоса беріледі.
 7. Тексеру комиссиясының отырысын өткізу кезінде хаттама жүргізіледі. Оны ресімдеу үшін жоспарлау, талдау және есеп беру бөлімінің қызметкерлері арасынан хатшы немесе аппарат басшысы айқындаған қызметкер тағайындалады. Хаттамада талқыланатын мәселелердің мәні, қатысып отырған адамдардың тізімі, талқылауға шығарылған мәселелер бойынша баяндамашылар мен сөз сөйлеушілер, отырыста қабылданған шешімдер көрсетіледі. Қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясы отырыстарының аудио - және бейнежазбалары жүргізілуі мүмкін, олар кейіннен фонограммалардың толық жазылуымен және оларды басып шығарумен өткізілуі мүмкін, олар отырыс хаттамасына қоса тіркеледі (техникалық мүмкіндіктер болған кезде). Тексеру комиссиясы отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жасалады.
 8. Тексеру комиссиясы отырыстарының хаттамаларына отырысқа қатысқан Тексеру комиссиясының мүшелері бұрыштама қояды және отырысқа төрағалық етуші қол қояды.
 9. Аудитке жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі аудиторлық іс-шараның қорытындылары бойынша баспасөз релизі мен ақпарат дайындайды, олар Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгеннен кейін Қағидаларда белгіленген мерзімдерде Тексеру комиссиясының төрағасымен келісім бойынша Тексеру комиссиясының Интернет – ресурсында, сондай-ақ қажеттілігі бойынша басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады.

6-тарау. Тексеру комиссиясының шешімдерін ресімдеу тәртібі

  128.Тексеру комиссиясының отырыстарында қабылданған шешімдер тиісті қаулылармен ресімделеді.

 1. Тексеру комиссиясы отырысының әрбір қаулысына, Нұсқамасына және хаттамасына «Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйес» ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) тіркей отырып, ағымдағы жылы оның бірінші отырысы өткізіле бастағаннан бастап өтпелі нөмірлеу беріледі. Нұсқаманы ЭҚАБЖ-да тіркеу аудиторлық іс-шараның қорытындылары қаулы нөміріне сызықша арқылы қаралған тексеру комиссиясы қаулысының нөмірі мен күнін ескере отырып жүзеге асырылады. Бір аудиторлық іс-шарада бірнеше нұсқама болған жағдайда нұсқаманың нөмірі өспелі тәртіппен беріледі.  Тексеру комиссиясы қаулысының қабылданған күні аудиторлық іс-шараның аяқталған күні болып табылады.
 2. Отырыстардың қорытындылары бойынша қабылданған шешімдерді мемлекеттік аудит объектілеріне және мүдделі мемлекеттік органдарға жеткізуді аудиторлық іс-шараларға жауапты Тексеру комиссиясының мүшелері қаулыға қол қойылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
 3. Ұсынымдарды орындау және бұзушылықтарды жою үшін мемлекеттік аудит объектілеріне аудиторлық қорытындыны немесе аудиторлық қорытындыдан үзінді көшірмені қоса бере отырып, Тексеру комиссиясының нұсқамалары жіберіледі. Тексеру комиссиясының нұсқамалары мен аудиторлық қорытынды толық көлемде Астана қаласының әкімдігіне және құқық қорғау органдарына жіберілуі мүмкін.

7-тарау. Аудит материалдарын тапсыру, қабылдау және сақтау тәртібі

 1. Аудиторлық есептің түпнұсқалары (№1 дана), тізілім және аудиторлық есепке басқа да қосымшалар, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары (бар болса) мемлекеттік аудиторлар құжаттардың атауларының тізімдемесінде және оларды аудиторлық іс-шараның қалған материалдарымен жинақтағанға дейін жинақтаушы папкада қалыптастырылатын парақтардың санын көрсете отырып, Қағидаларда белгіленген мерзімдерде құжат айналымына жауапты тұлғаға тапсырылады.
 2. Мемлекеттік құпияларды қамтитын аудиторлық іс-шараның материалдары Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес есепке алынады және сақталады.
 3. Аудиторлық іс шаралардың материалдарын жасау және ресімдеу кезінде құжаттар мынадай ретпен қалыптастырылуға тиіс:

1) Тексеру комиссиясының қаулысы;

2) Тексеру комиссиясының нұсқамасы;

3) Аудиторлық қорытынды;

4)  Бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі;

5) Тексеру комиссиясы отырысының хаттамасы;

6) Тексеру комиссиясы мүшесінің баяндамасы;

7) Аудит жоспары;

8) аудит бағдарламасы;

9) аудиторлық тапсырмалар;

10) сараптамалық қорытындылар;

11) жиынтық сараптамалық қорытынды;

12) жиынтық заңды қорытынды;

13) алдын ала зерделеу туралы ақпарат;

14) мемлекеттік аудит тобымен нұсқама;

15) аудиторлық есепке қарсылық (болған жағдайда);

16) қарсылықтарды қарау хаттамасы (болған жағдайда);

17) тапсырма;

18) мынадай ретпен қосымшаларымен бірге аудиторлық есеп:

* бұзушылықтар мен кемшіліктер тізілімі;

* транскрипциялар, кестелер, графиктер, бақылау өлшеу актілері және т. б.;

* бұзушылық фактілерін растайтын құжаттардың көшірмелері, оның ішінде электрондық форматта;

* хабарлама, талап;

* қосымша материалдар;

19) аудиторлық есептің жобасы;

20) қарсы тексерудің аудиторлық есебіне қарсылықтар (болған жағдайда);

21) қарсы тексерудің аудиторлық есебіне қарсылықтарды қарау хаттамасы (болған жағдайда);

22) қарсы тексеруге арналған тапсырмалар (болған жағдайда);

23) келесі ретпен қосымшалармен қарсы тексерудің аудиторлық есебі (болған жағдайда):

* бұзушылықтар мен кемшіліктер тізілімі;

* транскрипциялар, кестелер, графиктер, бақылау өлшеу актілері және т. б.;

* бұзушылық фактілерін растайтын құжаттардың көшірмелері, оның ішінде электрондық форматта;

* хабарлама, талап;

  * қосымша материалдар;

24) қарсы тексерудің аудиторлық есебінің жобасы (болған жағдайда).

Көрсетілген ретпен қалыптастырылған барлық құжаттар тігіледі, құжат айналымына жауапты тұлға нөмірлейді.

 1. Мемлекеттік аудит материалдарын қалыптастырудың соңғы кезеңі Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты мүшесі, Мемлекеттік аудит тобының басшысы және/немесе аудит жүргізген қызметкер, құжаттарды сақтауға қабылдаған құжат айналымына жауапты тұлға аудит материалдарын қабылдау-беру тізімдемесіне қол қою болып табылады.
 2. Сақтауға арналған аудит материалдарын тіркеу тігілген, нөмірленген және елтаңбалы мөрмен куәландырылған аудит материалдарын есепке алу журналында жүзеге асырылады, онда тіркеледі:

1) мемлекеттік аудит объектісінің атауы;

2) аудит жүргізуге берілген тапсырманың нөмірі мен күні;

3) мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің тегі және аты-жөні;

4) аудит материалдарындағы парақтар саны;

5) мемлекеттік аудит тобы басшысының тегі мен аты-жөні және оның қолы;

6) аудит материалдарын қабылдаған құжат айналымына жауапты адамның тегі мен аты-жөні;

 1. Аудиторлық іс-шаралар материалдарының уақтылы және толық тапсырылуына Тексеру комиссиясының мүшесі, аудит тобының басшысы және /немесе аудиторлық іс-шараға қатысқан мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит бөлімінің басшысы және құжат айналымына жауапты тұлға жауапты болады. Аудиторлық іс-шаралар материалдарының уақтылы тапсырылуын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы жүзеге асырады.
 2. Мемлекеттік аудит материалдарын қабылдағаннан кейін олардың сақталуына құжат айналымына жауапты тұлға жауапты болады. Сақтауға қабылданған мемлекеттік аудит материалдары қолжетімділігі шектеулі қажетті санитарлық және өртке қарсы нормалар сақталған арнайы бөлінген және бейімделген үй-жайда сақталады.
 3. Аудит материалдарының түпнұсқаларын беру туралы мәліметтерді құжат айналымына жауапты тұлға тігілген, нөмірленген және елтаңбалы мөрмен куәландырылған журналда тіркейді, онда:

1) алушының тегі мен аты-жөні;

2) аудит материалдарын беруге рұқсат берген тұлғаның тегі мен аты-жөні (қажет болған жағдайда-растайтын құжатты көрсету);

3) материалдардың түрі;

4) аудиторлық іс-шара материалдарын алу күні;

5) аудиторлық іс-шара материалдарының қайтарылған күні.

 1. Тексеру комиссиясының Қаулылары мен Нұсқамаларының түпнұсқаларын сақтауды Тексеру комиссиясында іс жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес құжат айналымына жауапты тұлға жүзеге асырады.
 2. Аудиторлық іс-шараның мәліметтерін осыған уәкілетті мемлекеттік органдарға, бұқаралық ақпарат құралдарына және өзге де адамдарға беру Тексеру комиссиясы төрағасының келісімі бойынша аппарат басшысының шешімі негізінде жүзеге асырылады.

8-тарау. Сараптамалық-талдамалық қызмет

142.Тексеру комиссиясы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 20-күнінен кешіктірмей жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы мәслихат пен Астана қаласының әкімі үшін жедел ақпарат қалыптастыру мақсатында Астана қаласының бюджетіне қатысты ағымдағы бағалауды (сараптамалық-талдау қызметін) жүзеге асырады.

143.Ағымдағы бағалауды жүргізу кезінде жедел есептілікті және тиісті мемлекеттік органдар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және квазимемлекеттік сектор субъектілері электрондық нысанда, оның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор арқылы беретін ақпаратты өңдеуге және талдауға негізделген талдамалық ақпарат пайдаланылады.

144.Сараптамалық-талдамалық қызметті жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі және жетекшілік ететін бағыттар бойынша Тексеру комиссиясының мүшелері қамтамасыз етеді.

145.Ағымдағы бағалау нәтижелері тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру кезінде ескеріледі.

9-тарау. Тексеру комиссиясының есептерін жасау

 1. Тексеру комиссиясы есепті жылдан кейінгі 20 мамырдан кешіктірмей Астана қаласының жергілікті бюджетінің атқарылуы туралы есепті мәслихаттың қарауына ұсынады.
 2. Астана қаласының жергілікті бюджетінің атқарылуы туралы есеп сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиісті Рәсімдік стандартында белгіленген тәртіппен жасалады.
 3. Тексеру комиссиясы тоқсан сайын Жоғары аудиторлық палатаға есепті кезеңдегі өз жұмысы туралы ақпарат береді. Ұсынылатын ақпараттың нысаны мен құрылымы сыртқы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың тиісті Рәсімдік стандартымен регламенттеледі.
 4. Тексеру комиссиясы жұмысының қорытындылары туралы есептерді бөлімдер есепті кезеңде жүргізілген аудиторлық, талдамалық және ұйымдастыру іс-шараларының қорытындылары негізінде дайындайды.
 5. Бөлімдер жұмысының қорытындылары туралы тоқсан сайынғы есептерді бөлім басшылары дайындайды, Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы бекітеді және есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Тексеру комиссиясы төрағасының қарауына енгізіледі.
 6. Бөлімдер жұмысының жылдық қорытынды есептерін бөлім басшылары дайындайды, аппарат басшысымен келісіледі және есепті жылдан кейінгі 15 қаңтардан кешіктірмей Тексеру комиссиясы төрағасының қарауына енгізіледі.
 7. Бөлімдер жұмысының есептерін уақтылы ұсынуды бақылауды аппарат басшысы қамтамасыз етеді, бөлімдер жұмысының есептерін есепке алуды құжат айналымына жауапты тұлға жүзеге асырады.

10-тарау. Қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдарды мониторингілеу және бақылау

 1. Қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар мемлекеттік аудит материалдарын тексеру комиссиясының лауазымды адамдары қарау үшін құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органдарға жібереді.

154.Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше мониторинг және бақылау жүргізеді:

1) қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар мемлекеттік аудит материалдары;

2) әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар және уәкілетті органдарға қарау үшін Тексеру комиссиясына жіберілетін мемлекеттік аудит материалдары;

3) Тексеру комиссиясы жасайтын және сотқа қарау үшін жіберілетін әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды қамтиды.

Осы тармақтың 1) және 3) тармақшаларында көзделген материалдарды жіберуді құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады. Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген материалдарды жіберуді құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшемен келісілгеннен кейін мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.

 1. Осы Регламенттің 154-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген материалдар бойынша мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелер фактілердің қысқаша баяндалуымен және құқық бұзушылықтың ықтимал біліктілігімен жалпыланған анықтама дайындайды.

Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелер бір жұмыс күні ішінде құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге уәкілетті органдарға жіберу үшін қажетті жетіспейтін немесе қосымша құжаттарды ұсынады.

 1. Осы Регламенттің 154-тармағының 1) тармақшасында көзделген берілген материалдар бойынша құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше берілген материалдар бойынша қабылданған шешімдер туралы салыстыру актісінің жобасын келісуге Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына және экономикалық және қаржылық қылмыстарды тергеп-тексеру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органдарға қалыптастырады және жібереді.
 2. Осы Регламенттің 154-тармағының 2) тармақшасында көзделген берілген материалдар бойынша құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясының интернет-порталында құқық бұзушылық белгілері бар берілген материалдардың есебін жүргізеді.
 3. Осы Регламенттің 154-тармағының 3) тармақшасында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы берілген хаттамалар бойынша құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясының интернет-порталында қалыптастырылатын электрондық журналда есепке алуды жүргізеді.
 4. Аудиторлық іс-шараның қорытындылары бойынша анықталған және (немесе) қарау үшін Тексеру комиссиясына келіп түскен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау кезінде құзыреті шегінде қарау үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасаған және (немесе) лауазымдық нұсқаулықтарына әкімшілік хаттама жасау кіретін мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкері, сондай-ақ құрылымдық бөлімшенің қызметкері қатысады құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелер.
 5. Құқықтық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімше тоқсанның қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеге осы Регламенттің 154-тармағының 2) тармақшасы бойынша материалдар бойынша мәліметтерді қалыптастырады және салыстыру және келісу үшін жібереді.

Мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімше екі жұмыс күні ішінде осы ақпаратты келіседі не оған толықтырулар мен өзгерістер енгізеді.

11-тарау. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмысты ұйымдастыру

 1. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері (бұдан әрі - өтініштер) Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік – процестік кодексінің (бұдан әрі-ӘРПК) талаптарына сәйкес қаралады.
 2. Тексеру комиссиясына қарау үшін келіп түскен өтініштерді құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше белгіленген есепке алу нысандары бойынша келіп түскен күні тіркейді және Тексеру комиссиясы басшылығының назарына жеткізеді.

Өтінішті тіркеу күні әкімшілік рәсімнің қозғалған күні болып есептеледі.

Құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше ауызша нысанда берген өтініштер бойынша ӘРПК белгілеген талаптарды ескере отырып хаттама жасалады.

 1. Құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше өтініштерді қабылдайды және тіркейді, әкімшілік істі қағаз жеткізгіште және (немесе) электрондық нысанда қалыптастырады, әкімшілік істерді есепке алу журналын жүргізеді.

Құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше келесі жылдың қаңтарында Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына жыл сайынғы ақпаратты ұсына отырып, өтініш берушілер көтеретін жүйелік проблемаларды талдайды және анықтайды.

Құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясының төрағасына жолданған, құжатты жіберетін ұйымның бірінші басшысы қол қойған, ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам ауыстыру жөніндегі міндеттерді жүктеу туралы бұйрықтың көшірмесін қоса бере отырып, құжаттарды қабылдайды.

Өзге лауазымды адамдар қол қойған құжаттарды тексеру комиссиясының жетекшілік ететін мүшесі қызмет салалары (салалары) мен аймақтар бойынша бөлуді ескере отырып немесе тексеру комиссиясы аппаратының басшысы құзыреті шегінде және тексеру комиссиясы төрағасының назарына (қажет болған жағдайда) одан әрі жеткізіп бере отырып қарайды.

 1. Әкімшілік рәсімге қатысушы өзінің қарсылығын ауызша білдірген жағдайда, құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше бірлесіп орындаушылардың қатысуымен ӘРПК белгілеген талаптарды ескере отырып, тыңдау хаттамасын жасайды.
 2. Тексеру комиссиясына Тексеру комиссиясы төрағасының Блог-платформасы арқылы келіп түскен өтініштер Қазақстан Республикасы «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңының және ӘРПК талаптарына сәйкес қаралады.

Тексеру комиссиясы төрағасының блогына онлайн-өтініштер келіп түскен кезде құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше өтініш келіп түскен күннен кешіктірмей онымен Тексеру комиссиясының Төрағасын таныстырады, ол өз кезегінде өтініш келіп түскен күннен кешіктірмей оны аппарат басшысына немесе Тексеру комиссиясының лауазымды адамына жауап дайындау үшін жібереді. Аппарат басшысы немесе Тексеру комиссиясының лауазымды адамы осы өтінішке жауап жобасын дайындауға жауапты құрылымдық бөлімшені айқындайды. 

 1. Жауапты орындаушы бірлесіп орындаушымен келісім бойынша құрылымдық бөлімше басшысының қолымен Тексеру комиссиясы төрағасының блогына жауаптың дайындалған жобасын тексеру комиссиясы аппараты басшысының қарауына енгізеді.
 2. Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы жауаптың жобасын мақұлдаған жағдайда, бұрыштамасы бар жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасына төрағаның блогына орналастыру үшін құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге жазылмайды.

ӘРПК талаптарына сәйкес құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшенің қатысуымен жауапты орындаушы кез келген байланыс тәсілімен өтініш берушіге өзінің қарсылығын білдіру мүмкіндігін ұсына отырып, өтінішке жауаптың жобасын жібереді.

Регламенттің осы тармағының бірінші бөлігіне сәйкес жауаптың түпкілікті жобасын Тексеру комиссиясы төрағасының блогында құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше орналастырады.

 1. Құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімше Тексеру комиссиясы төрағасының блогына және Тексеру комиссиясының интернет-ресурсына келіп түскен сұрақтарға жауаптардың уақтылы дайындалуына мониторингті жүзеге асырады.

12-тарау. Тексеру комиссиясының басшылығымен азаматтар мен  заңды тұлғалардың өкілдерінің  жеке қабылдауын  ұйымдастыру

 1. Азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау Тексеру комиссиясының төрағасы бекітетін кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

Кестені жасауды және бекітуді қамтамасыз етуді құжат   айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.

 1. Төтенше жағдай және карантин режимі жағдайында Тексеру комиссиясының басшылығы азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдерін техникалық байланыс құралдарын (Skype, Zoom, WhatsApp, бейнеконференц байланысын және т.б.) пайдалана отырып, құжат айналымын жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшеге алдын ала жазылу арқылы онлайн форматта қабылдайды.

13-тарау. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі. Өткізу режимі

 1. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі еңбек заңнамасымен және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңымен реттеледі.
 2. Тексеру комиссиясында мынадай жұмыс режимі белгіленеді:

* жұмысты бастау - 8.30 сағат;

* жұмыстың аяқталуы- 18.00 сағат;

* түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін;

* жұмыс аптасының ұзақтығы 5 күн (40 сағат).

Қызметкерлерден икемді кестені қолдану туралы өтініштер түскен жағдайда, осы мәселені қолданыстағы заңнамаға сәйкес қарауға болады.

 1. Тексеру комиссиясының жұмысы байланысты болатын шұғыл және алдын ала күтпеген жұмыстарды орындау үшін жекелеген қызметкерлер демалыс және мереке күндері жұмысқа тартылуы мүмкін. Мұндай жұмысқа ақы төлеу Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтеледі.
 2. Қызметкердің еңбекке уақытша жарамсыздығына байланысты жұмыста болмауына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен берілген еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақ және (немесе) анықтама болған кезде жол беріледі.
 3. Дәлелді себептер болған жағдайда жұмыскерге жұмыс күні ішінде қатарынан үш және одан да көп сағатқа дейін жұмыс орнында болмауға санкция берілуі (келісілуі) мүмкін. Жұмыста болмауын келісу және себебін дәлелді деп тану тиісті қызметкердің: Тексеру комиссиясының төрағасы – Тексеру комиссиясының мүшелеріне және аппарат басшысына қатысты, Аппарат басшысы бөлім басшыларына қатысты; бөлім басшылары қызметкерлерге қатысты өтініші бойынша жүргізіледі.
 4. Қызметкерлердің еңбек тәртібін сақтауын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы, бөлім басшылары және персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) жүзеге асырады.
 5. Жұмыс уақытын есепке алу табелін жүргізуді және оны бас бухгалтерге уақтылы беруді персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) жүзеге асырады.

Қажет болған жағдайларда, еңбекке уақытша жарамсыздық парағы бойынша жұмыскерлер болмаған кезде, кезектен тыс немесе жалақысы сақталмайтын демалыс және т. б. есепті кезең жабылғаннан кейін персоналды басқару қызметі есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін тексеру кезеңі қызметкерлерінің жалақысын қайта есептеуді жүргізу үшін қаржылық қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшеге жұмыс уақытын пайдалануды есепке алудың қосымша табелін береді. комиссия.

 1. Демалыс беру Еңбек кодексіне және Мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес Тексеру комиссиясының төрағасы бекітетін кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің демалыс беру туралы өтініштері төрағаға демалысқа шыққанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын енгізіледі.
 2. Осы Регламенттің 52-тармағына сәйкес қызметтік өкілеттіктерін іске асыру шеңберінде Тексеру комиссиясының төрағасын, мүшелерін және аппарат қызметкерлерін іссапарға жіберген жағдайда, сондай-ақ қайта даярлау және біліктілігін арттыру мақсатында, оның ішінде шетелге жіберу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
 3. Тексеру комиссиясының ғимаратына кіруді шектеу бойынша техникалық мүмкіндіктер болған кезде Тексеру комиссиясының қызметкерлерін ғимаратқа кіргізу электрондық (магниттік) карталар бойынша, келушілерді жеке басын куәландыратын құжаттар бойынша жүзеге асырылады.

14-тарау. Мемлекеттік аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымдардың және (немесе) сарапшылардың көрсетілетін қызметтерін сатып алу

 1. Тексеру комиссиясы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымдардың және (немесе) сарапшылардың қызметтерін сатып алған кезде техникалық ерекшелік (конкурстық құжаттама) тиісті аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты Тексеру комиссиясының мүшесімен келісіледі.
 2. Тиісті аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі аудиторлық ұйымдардың және (немесе) сарапшылардың көрсетілген қызметтерінің нәтижелерін келіседі.